Askeri İdare Hukuku

Askeri İdare Hukuku asker kişiler ile askeri makamlar arasındaki ilişkileri düzenleyen özel bir hukuk dalıdır. Söz konusu alanın genel idare hukukundan ayıran husus askerlik hizmetinin gerekleridir. Askeri hizmet diğer kamu hizmetlerine göre özel bir takım özelliklere sahip olduğundan, bu özellik asker kişiler hakkında tesis edilen idari işlemlerin hukuki denetimine de etki etmektedir. Hukuk Büromuz olarak dış kaynaktan temin edilen muvazzaf personele uygulanan "deneme süresi" uygulaması, adaylara uygulanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, sözleşmeli subay/astsubay ve uzman erbaşların sözleşme fesih ve sözleşme yenilememe işlemleri, sicil iptal davaları, olumsuz nitelik belgesinden doğan uyuşmazlıklar, lojmanlardan faydalanma, askeri sosyal tesislerden faydalanma, açığa alma ve geçici görevden uzaklaştırma, terfi ve rütbe kıdemliliği işlemleri başta olmak üzere birçok konuda etkin bir hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

7

Güncel Gönderiler

ASKERİ PERSONELİN LOJMANDAN YARARLANMAYA DEVAM ETMESİNE DAİR DANIŞTAY KARARI

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan personelden yargılanmakta olanların lojmandan çıkarılmasına yönelik Yönerge hükmüne karşı açtığımız iptal davasında Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 24/09/2020 tarihli ve YD İtiraz No: 2020/271 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Yargılanmakta olan personelden hakkında YD kararı verilen söz konusu Yönerge hükmü nedeniyle lojmanı tahliye etmiş olanlar taşınma ve diğer maddi zararlarının tazminini idareden talep etmeleri mümkündür.
En yeni gönderiler
SAĞLIK BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA YAPILAN HUKUKA AYKIRILIKLAR
11.05.2021

Son dönemde Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımında bir takım hukuka aykırı şartlar getirmektedir. Söz konusu uygulama ile hizmet sözleşmesinin sona ereceği tüm ihtimalleri kapsayacak şekilde geniş bir yasak getirilerek açık bir hukuka aykırılık yapılmaktadır. Oysaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 4/B hükmündeki 1 yıllık yasağın kapsamı oldukça dardır. Bu yasak sözleşmenin yenilenmemesi, sözleşmenin karşılıklı feshi gibi durumları kapsamamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA TERCİH YAPAMAYANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
21.12.2020

Danıştay tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının hak ve menfaati olumsuz etkilenenler için işlem tesis etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Bakanlığın kararı ne şekilde uygulayacağı oldukça önemlidir. Kararın uygulanma şekline ilişkin takdir yetkisi Bakanlığa ait olsa bile yapılacak uygulamada yazımızdaki esaslara uyulması hukuken zorunludur.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA TERCİH YAPIP YERLEŞEN ANCAK ATAMALARI YAPILMAYANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
21.12.2020

Tarım ve Orman Bakanlığına sözleşmeli personel alımına müracaat ederek yerleşen ancak geçici 19’uncu madde nedeniyle kendisiyle sözleşme imzalanması uygun görülmeyen müvekkil için açtığımız yürütmenin durdurulması talepli iptal davasında Ankara 9. İdare Mahkemesinin Esas: 2020/1839 sayılı kararı ile sözleşme imzalanmaması işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince müvekkilin yerleştiği kadroya atamasının 30 gün içerisinde yapılması hukuken zorunlu hale gelmiştir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 2020 YILINDA YAPILAN SÖZLEŞMELİ PEROSNEL ALIMINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE DANIŞTAY KARARI
21.12.2020

Cumhurbaşkanlığı kararına karşı Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davaları açılmıştır. Açılan davalar neticesinde Danıştay İkinci Dairesinin 06.10.2020 tarihli ve E:2020/973 sayılı kararında açıkça hukuka aykırı olan geçici 19’uncu madde hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.