TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA TERCİH YAPIP YERLEŞEN ANCAK ATAMALARI YAPILMAYANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

  1. Tarım ve Orman Bakanlığına 2020 yılında yapılan sözleşmeli personel alımında 2506 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a geçici 19’uncu madde eklenerek hâlihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların söz konusu sözleşmeli personel alımına müracaat etmeleri engellenmiştir.
  2. Söz konusu geçici 19’uncu maddeye karşı açılan iptal davasında Danıştay İkinci Dairesinin 06.10.2020 tarihli ve E:2020/973 sayılı kararında daha önce de belirttiğimiz gerekçelerle hukuka aykırı olan geçici 19’uncu madde hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.
  3. Söz konusu personel alımına müracaat ederek yerleşen ancak geçici 19’uncu madde nedeniyle kendisiyle sözleşme imzalanması uygun görülmeyen müvekkil için açtığımız yürütmenin durdurulması talepli iptal davasında Ankara 9. İdare Mahkemesinin Esas: 2020/1839 sayılı kararı ile sözleşme imzalanmaması işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince müvekkilin yerleştiği kadroya atamasının 30 gün içerisinde yapılması hukuken zorunlu hale gelmiştir.
  4. Ayrıca geçici 19’uncu maddenin getirdiği engele rağmen tercih yapıp yerleşen ancak kendileriyle sözleşme imzalanması uygun görülemeyen adayların Danıştay İkinci Dairesinin 06.10.2020 tarihli ve E:2020/973 sayılı kararı yürütmenin durdurulması kararı gereği yerleştikleri bu kadroya sözleşme yapılarak atanmaları hukuken zorunludur. Bu kapsamda;
  • a. Bu kişiler özel olarak dava açmamış olsa dahi Danıştay’ın sözü edilen kararını gerekçe göstererek tekrar sözleşme yapılması talebinde bulunmaları halinde hukuken atamalarının yapılması gerekmektedir.
  • b. Dava açmış olanlardan YD talebi reddedilenlerin Danıştay kararını gerekçe göstererek tekrar YD talep etmeleri mümkündür.
  • c. Dava açmış olanlardan YD talep etmemiş olanların Danıştay kararını gerekçe göstererek şu an YD talep etmeleri mümkündür.
  • ç. Dava açmış ve YD talep edilmiş olanlar YD kararının çıkmasını bekleyebilecekleri gibi Bakanlığa dilekçe yazarak ve bu dilekçede Danıştay kararını gerekçe göstererek sözleşme imzalanmasını talep etmeleri mümkündür. Bakanlığın özel olarak açılmış bu davalarda YD kararını beklemeden Danıştay 2. Dairesinin YD kararı gereği sözleşme imzalaması hukuken zorunludur.