Haberler ve Makaleler

Son Gönderiler

SAĞLIK BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA YAPILAN HUKUKA AYKIRILIKLAR

Son dönemde Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımında bir takım hukuka aykırı şartlar getirmektedir. Söz konusu uygulama ile hizmet sözleşmesinin sona ereceği tüm ihtimalleri kapsayacak şekilde geniş bir yasak getirilerek açık bir hukuka aykırılık yapılmaktadır. Oysaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 4/B hükmündeki 1 yıllık yasağın kapsamı oldukça dardır. Bu yasak sözleşmenin yenilenmemesi, sözleşmenin karşılıklı feshi gibi durumları kapsamamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA TERCİH YAPAMAYANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Danıştay tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının hak ve menfaati olumsuz etkilenenler için işlem tesis etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Bakanlığın kararı ne şekilde uygulayacağı oldukça önemlidir. Kararın uygulanma şekline ilişkin takdir yetkisi Bakanlığa ait olsa bile yapılacak uygulamada yazımızdaki esaslara uyulması hukuken zorunludur.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA TERCİH YAPIP YERLEŞEN ANCAK ATAMALARI YAPILMAYANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığına sözleşmeli personel alımına müracaat ederek yerleşen ancak geçici 19’uncu madde nedeniyle kendisiyle sözleşme imzalanması uygun görülmeyen müvekkil için açtığımız yürütmenin durdurulması talepli iptal davasında Ankara 9. İdare Mahkemesinin Esas: 2020/1839 sayılı kararı ile sözleşme imzalanmaması işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince müvekkilin yerleştiği kadroya atamasının 30 gün içerisinde yapılması hukuken zorunlu hale gelmiştir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 2020 YILINDA YAPILAN SÖZLEŞMELİ PEROSNEL ALIMINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE DANIŞTAY KARARI

Cumhurbaşkanlığı kararına karşı Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davaları açılmıştır. Açılan davalar neticesinde Danıştay İkinci Dairesinin 06.10.2020 tarihli ve E:2020/973 sayılı kararında açıkça hukuka aykırı olan geçici 19’uncu madde hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.