Uzmanlık Alanlarımız

Ceza Hukuku


Ceza Hukukunun amacı kamu düzenini korumakla birlikte kişilerin hak ve özgürlüklerini de güvence altına almaktır. Ceza Hukuku kişilerin eylemlerinin suç teşkil edip etmediğini önceden belirli bir şekilde düzenleyerek kişilerin hukuki belirlilik içerisinde yaşamalarını sağlamakta, bu yönüyle de bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almaktadır. Hukuk Büromuz Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış olup müvekkillerine nitelikli bir hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Devamını oku...

Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku


Disiplin askerliğin temelidir. Askeri disiplinin korunması için özel bir takım düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu ile özel suç tipleri oluşturulmuştur. Askeri Yargının kaldırılması nedeniyle askeri suçlara Asliye Ceza Mahkemelerinde bakılmaktadır. Askeri suçlar neticesinde verilecek cezaların seçenek yaptırımlara çevrilmesi konusunda ise genel uygulamadan ayrışan düzenlemeler bulunmaktadır. Bu nedenle askeri suçların yargılama usulünde alanında uzman avukatlardan danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması oldukça önemli hale gelmiştir. Devamını oku...

İdare Hukuku


İdare Hukuku en yalın haliyle kişiler ile idari makamlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektedir. Uzmanlık gerektiren bu alanda Hukuk Büromuz olarak kamu görevlilerine ilişkin uyuşmazlıklar, disiplin cezaları, naklen atama, kurumlar arası geçiş, sözleşmeli personel, terfi, derece ve kademe ilerlemesi, nakdi tazminat ve aylık bağlanması konularındaki uyuşmazlıklar başta olmak üzere birçok konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Devamını oku...

Askeri İdare Hukuku


Askeri İdare Hukuku asker kişiler ile askeri makamlar arasındaki ilişkileri düzenleyen özel bir hukuk dalıdır. Söz konusu alanın genel idare hukukundan ayıran husus askerlik hizmetinin gerekleridir. Askeri hizmet diğer kamu hizmetlerine göre özel bir takım özelliklere sahip olduğundan, bu özellik asker kişiler hakkında tesis edilen idari işlemlerin hukuki denetimine de etki etmektedir. Hukuk Büromuz olarak dış kaynaktan temin edilen muvazzaf personele uygulanan "deneme süresi" uygulaması, adaylara uygulanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Devamını oku...

Son Gönderiler

SAĞLIK BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA YAPILAN HUKUKA AYKIRILIKLAR

Son dönemde Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımında bir takım hukuka aykırı şartlar getirmektedir. Söz konusu uygulama ile hizmet sözleşmesinin sona ereceği tüm ihtimalleri kapsayacak şekilde geniş bir yasak getirilerek açık bir hukuka aykırılık yapılmaktadır. Oysaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 4/B hükmündeki 1 yıllık yasağın kapsamı oldukça dardır. Bu yasak sözleşmenin yenilenmemesi, sözleşmenin karşılıklı feshi gibi durumları kapsamamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA TERCİH YAPAMAYANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Danıştay tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının hak ve menfaati olumsuz etkilenenler için işlem tesis etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Bakanlığın kararı ne şekilde uygulayacağı oldukça önemlidir. Kararın uygulanma şekline ilişkin takdir yetkisi Bakanlığa ait olsa bile yapılacak uygulamada yazımızdaki esaslara uyulması hukuken zorunludur.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA TERCİH YAPIP YERLEŞEN ANCAK ATAMALARI YAPILMAYANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığına sözleşmeli personel alımına müracaat ederek yerleşen ancak geçici 19’uncu madde nedeniyle kendisiyle sözleşme imzalanması uygun görülmeyen müvekkil için açtığımız yürütmenin durdurulması talepli iptal davasında Ankara 9. İdare Mahkemesinin Esas: 2020/1839 sayılı kararı ile sözleşme imzalanmaması işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince müvekkilin yerleştiği kadroya atamasının 30 gün içerisinde yapılması hukuken zorunlu hale gelmiştir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 2020 YILINDA YAPILAN SÖZLEŞMELİ PEROSNEL ALIMINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE DANIŞTAY KARARI

Cumhurbaşkanlığı kararına karşı Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davaları açılmıştır. Açılan davalar neticesinde Danıştay İkinci Dairesinin 06.10.2020 tarihli ve E:2020/973 sayılı kararında açıkça hukuka aykırı olan geçici 19’uncu madde hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.